213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359 maddesinde düzenlenen “Sahte fatura kullanma-düzenleme” suçunun cezasının üst sınırı itibarıyla tabi olduğu 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e, 67/4. maddelerinde öngörülen 8 yıllık asli, 12 yıllık olağanüstü zamanaşımına tabi olduğundan hüküm tarihi itibarıyla dava zamanaşımının oluştuğundan bahisle aslında yargı mercilerinin resen zamanaşımı hükmünü dikkate almaları gerekmektedir.

    Suç isnadı yapılan eylemin işleniş tarihi ile alakalı olarak vergi mevzuatı ve KDV beyanları noktasında sahte belge düzenlemek ve kullanmak anlamında farklılık oluşmaktadır. Örneğin sahte belge kullanma anlamında 2008 yılında bu fiili işleyen bir mükellef hakkında şayet 12 ay yani aralık ayında  sahte fatura kullandığından bahisle kamu davası açıldıysa suç tarihi olarak 2009 yılı 25 ocak tarihi baz alınarak işlem yapılmak zorunluluğu bulunmaktadır.

    Sahte Belge Düzenlemek anlamında 2008 yılında suç isnadı bulunuyorsa ilgili VUK 359 Vergi Suçu şüphelisi şahsın son düzenlediği sahte faturanın tarihi dikkate alınarak fiilin  zamanaşımına uğrayıp uğramadığı araştırılmalıdır.Dolayısıyla burada oluşan vergi davasına ilişkin olarak Vergisel anlamda ihtisası bulunan uzman avukatınızın konu ile ilgili olarak mükellef dosyası ve dava dosyası kapsamında ayrıntılı çalışması Vergi Suçu iddiası kapsamında dosyanızın lehinize sonuçlanmasına vesile olacaktır.

 Murat ALBAYRAK

Vergi UZMANI