Vergi Avukatı, Vergi Avukatları, Vergi Uzmanı, En İyİ Vergi Avukatı, En İyi Vergi Avukatları, Türkiye'nin En İyi Vergi Avukatı, Vergi Uyuşmazlıklarında Danışmanlık, Vergi İncelemelerinde Danışmanlık, Vergi İhtilaflarında Danışmanlık, Konkordato Danışmanlığı

Vergi Avukatı Kimdir? Vergi Avukatı Ne İş Yapar? Sorularına bu yazıda cevap bulacaksınız. Bu yazı vergi avukatı hakkında bilgilendirme amaçlı bu sitede yer almaktadır.

Vergi, devletin kişilerden ve kurumlardan kanunla belirlenen şekilde kamusal hizmetlerin yapılabilmesi amacıyla alınan paralardır. Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Devlet ve bireyler arasındaki vergi ilişkisi ve bireylerin vergi yükümlülükleri bu alanın konusudur. Vergi hukuku, kamu hukuku içerisinde yer almakta olup bu konuya ilişkin uyuşmazlıklar idari yargıda görev yapan vergi mahkemelerinde çözülmektedir. Vergi hukuku avukatı ise bu alanda davaları yürüten avukattır.

Vergilendirme sistemimizin karmaşık olması, ilden ile hatta vergi dairesi ile vergi dairesi arasında bile farklılıkların bulunması nedeniyle ve yargılamalar sonucunda birbirinden farklı kararlar verilmesiyle içtihat birliğinin bulunmaması Vergi Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların avukat ile takip edilmesini önemli hale getirmektedir.

Vergi konusunda çıkan hukuki uyuşmazlıkların avukat ile takibinin yapılmaması halinde mükelleflere ekstra cezalar çıkabilmektedir. Bunun yanında vergilendirme sürecinin ve sürece hazırlığın da uzman vergi avukatı ile düzenlenmemesi halinde de mükellefler için ekstra yükümlülüklerin doğması söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle vergi hukuku uyuşmazlıklarının ve vergi sürecinin vergi hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat ile yürütülmesi faydalı olacaktır. Vergi hukuku avukatı çalışmaları, Kadim Hukuk ve Danışmanlık vergi hukuku alanında deneyimli olan avukatları tarafından yürütülmektedir. Makalemizde vergi hukuku avukatı çalışmalarından, sürecin işleyişinden, vergi hukuku avukatı ücreti ve iletişim bilgilerini hakkında bilgi verilecektir.

İdare Hukuku Avukatı – 657 Sayılı Kanun

Vergi Hukuku Avukatı Kimdir?

Vergi Hukuku Avukatı, devletin kişilerden ve kurumlardan kanunla belirlenen şekilde kamusal hizmetlerin yapılabilmesi amacıyla aldığı vergiler sonucunda ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hukuki anlamda bilgisini sunan kişiye denir. Vergi hukuku avukatı olarak vergilendirme süreci ve süreç sonunda ortaya çıkan her türlü hukuki sorunun çözümü noktasında hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu nedenle bu avukatlar uygulamada vergi hukuku avukatı olarak bilinmektedir. Vergi hukuku avukatlarının en çok kullandığı kanun Vergi Usul Kanunudur. Vatandaşa vergilendirme yapılırken idare işlem tesis ettiğinden dolayı bu alanda çıkan uyuşmazlıklarda idari yargı alanı görevlidir. Bunun yanında Vergi Usul Kanunu’nda istisnai olarak ceza yaptırımı düzenlenmemişse Türk Ceza Kanunu maddeleri geçerli olmaktadır.

Vergi kanunlarının yorumlanmasının nasıl yapılacağı, yorum şekli Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu madde 3/1’e göre “Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlatışı göz önünde tutularak uygulanır.” Buna göre Vergi Usul Kanunu yorumlanırken:

Kanunda kullanılan dile,
Kanunun düzenlendiği dönemin şartlarına (Tarihsel Yorum)
Kanun koyucunun hangi amaçla kanun maddesini düzenlediğine (Amaçsal – Gai Yorum)
Kanun maddesinin diğer kanun maddeleri ile ilişkisi ve yerine (Sistematik Yorum) adımları izlenerek yorumlanmaktadır.
Vergi hukuku avukatı da önüne gelen hukuki uyuşmazlıkta vergi kanunları yorumlayarak müvekkillerine veya danışanlarına hukuki destek sağlamaktadır.

Vergi Mahkemesi ve Görevleri

Vergi Hukuku Avukatları ve Vergi Davaları

Vergi dava türleri vergilendirme sürecinde ortaya çıkan ve çözülemeyen hukuki uyuşmazlıkların yargı yolu ile çözüme kavuşturulması için gündeme gelen davalardır. Vergi dava türleri ana başlık olarak tam yargı ve iptal davası olarak ifade edilse de uygulamadaki vergi dava türleri;

 • Vergi ya da ceza ihbarnamelerin iptali davaları,
 • İdare tarafından alınan ödeme esaslara alma ya da özel esaslardan genel esaslara geçme taleplerinin reddedilmesi halinde iptal davası,
 • İhtirazı kayıt ile verilen beyannamelerde ihtirazların dikkate alınmaması ile tahakkuk edilen vergi ve cezaların iptali davası,
 • Defter ve belgelerin üzerinde tarhiyat yapılmasına ilişkin iptal davaları
 • Ödeme emrinin iptali davaları,
 • Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,
 • Özel esaslara (Kod’a) alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları,
 • Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ile geçici vergiye ilişkin iptal davaları,
 • Araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları,
 • İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları,
 • Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları olarak sıralanabilir.

Vergi Hukuku Avukatı Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

Vergi hukuku avukatının hukuki uyuşmazlık sürecinde müvekkillerine ve danışanlarına sağladığı hukuki danışmanlık hizmetleri;

 • Vergi dava dilekçelerinin ve savunmaya cevap dilekçelerinin hazırlanması,
 • Uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması,
 • Uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirilmesi,
 • Vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, düzeltme ve şikâyet gibi idari başvuruların hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanması,
 • Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi şeklinde listelenebilir.

Vergi hukuku alanı karmaşık bir yapıya sahip olup vatandaşın ödediği vergi sayısı ve mükellefin yükümlülükleri de sayıca fazladır. Bu nedenle vatandaşlar, vergilendirme konusunda bir sorun yaşadıklarında çözümü bulmak ve destek almak adına vergi hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan yardım almaktadır. Vergi hukuku avukatları bu süreçte müvekkillerine vergi borçları, cezaları veya vergilendirme ile ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında kalıcı ve faydalı çözümler bularak destek olmaktadır.

Vergi hukuku avukatı, vergi kanunlarında öngörülen uzlaşma, cezalarda indirim, pişmanlık gibi idari çözüm yolları ile yargı yoluna başvurma aşamalarında danışmanlık hizmeti verebilir. Vergi uyuşmazlıkları yönünden yaşanılan ihtilaflarda, zamanında ve yerinde müdahaleler çok önem arz etmektedir. Bu nedenle, ihtilafın çözümü için en iyi vergi avukatı ile çalışmak, vergi avukatlığı konusunda uzman görüşü almak ve sorunların çözüme kavuşması hususunda avukat yardımı almak çok önemlidir.

Vergi Hukuku Avukatlarının Çalışma Alanları: Gelir Vergisi, KDV, ÖTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi
Vergi, diğer kamu kurumlarının ve devletin, kamu hizmetlerinin sağlanması için kişilerden ve kurumlardan zorunlu olarak aldığı paralardır. Vergi, ödeme gücüne göre herkesin farklı yükümlülüğe sahip olduğu ve anayasada yeri olan bir husustur. Kanunlarla birbirinden ayrılan ve farklı mükelleflerin sorumlu tutulduğu çok sayıda vergi türü mevcuttur.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait vergi listesinde oldukça fazla sayıda vergi çeşidi olmasına karşın, başlıca en çok bilinen vergi türleri şunlardır;

Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisine tabi olan kişiler gerçek kişilerdir. Gelir Vergisi’ne tabi olabilecek gelirleri kanunda şu şekilde sayılmıştır;

 • Ticari kazançlar,
 • Zirai kazançlar,
 • Ücretler,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Gayrimenkul sermaye iratları,
 • Menkul sermaye iratları,
 • Diğer kazanç ve iratlar.

Gelir vergisi mükellefleri ise tam mükellefler ve dar mükellefler açısından ayrı ayrı incelemek gerekmektedir.

Tam mükellefler:

Türkiye’de ikamet edenler,
Resmi daire ve müesseselere ya da merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı bulunup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları,
Takvim yılı içerisinde Türkiye’de kesintisiz olarak 6 aydan fazla ikamet edenlerdir.
Bu özelliklere sahip olan mükellefler Türkiye’de ya da Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergiye tabi tutulurlar.

Dar mükellefler: Türkiye’de ikamet etmeyen gerçek kişiler dar mükellef sayılırlar. Bu kişiler yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergiye tabidirler.

Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi; kuruma ait kazançlar üzerinden alınan vergidir. Bir takvim yılı içerisinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanarak kurum kazancının %20’si oranında devlete ödenir. Bu vergi türüne tabi olan kurumlar ise şunlardır;

Sermaye şirketleri,
Kooperatifler,
İktisadi kamu kuruluşları,
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler,
İş ortaklıkları.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Katma değer vergisi, satılan mal veya hizmeti satın alan kişinin, mal veya hizmeti satan kişiye ödediği vergidir. Katma değer vergisi dolaylı bir vergi türüdür. Mal ya da hizmeti satın alan kişi satıcıya belirli bir ücret öder ve ücretten belirli oranlarda kesinti yapılır. Bu kesintiye katma değer vergisi denilmektedir. KDV oranları ise Devlet tarafından belirlenir ve belirlenen KDV oranlarıysa %1, %8,%18 olmak üzere üç çeşittir.

Katma değer vergisi mükellefleri Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 8. Maddesinde sayılmakla birlikte şöyledir;

 • Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,
 • İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,
 • Transit taşımalarda gümrük ya da geçiş işlemine muhatap olanlar,
 • PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,
 • Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. Maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler.

Katma Değer Vergisi’nin konusunu teşkil eden ve Türkiye’de yapılan ve KDV’ye tabi olan işlemler;

Ticari, sınai, zirai faaliyetler ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetler,
Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler. (Katma Değer Vergisi Kanunu m. 1)

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Özel tüketim vergisi; belirli bir mal ya da ürünlerin üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir vergidir. Özel Tüketim Vergisi; lüks, sağlığa ya da çevreye olumsuz etkileri bulunan mallar için uygulanır. Uygulandığı ürünlere örnek vermek gerekirse;

 • Kürk, lüks araba ya da mücevher gibi lüks ürünlerde,
 • Tekel ürünleri gibi insan sağlığını tehdit edebilen ürünlerde,
 • Benzin, kömür ya da fosil atık gibi çevreye zararı olan ürünlerde uygulanır.

ÖTV için kanunda bazı istisnalar öngörülmüştür. Kanuna göre dolmuş, taksi, otobüs, minibüs, çekici, kamyonet ve kamyonla ticari yük taşımacılığı yapanlar ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ve kişiler bu istisnadan faydalanır. Bu istisnaların yanında askeri, diplomatik, ithalat, ihracat ve Türk Hava Kurumu istisnaları da mevcuttur.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

MTV, Karayolları Trafik Kanunundaki şartlara göre trafik şubelerinde kayıtlı olan motorlu taşıtlardan alınan vergi türüdür. Kara taşıtları, helikopter, uçak ve motorlu deniz taşıtları için de bu vergi türü geçerlidir. Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez olacak şekilde Ocak ve temmuz aylarında ödemesi belirlenmiştir. Motorlu Taşıtlar Vergisi yükümlülüğü, araca ait sicil kaydının yapılmasıyla başlar. Aracın sicil kaydı silinene kadar MTV ödenmeye devam edilir.

Damga Vergisi

Damga Vergisi; kişiler arası, kurumlar arası ya da kişilerle kurumlar arasında oluşan her türlü hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan bir vergidir. Damga vergisinin alınabilmesi için belgenin ibraz edilebilir ya da imzalanabilir olması veya imza yerine geçen ibarelerin yer alıyor olması gerekir. Damga vergisi mükellefleri ise Damga Vergisi Kanunu kapsamına giren, resmi niteliğe sahip olan kağıtları imzalayan kişilerdir. Ancak imzanın sahibi olan taraflardan biri resmi bir kuruluşsa veya muaf sayılabilecek bir durumdaysa vergiden sorumlu olan kişi diğer taraf olur.

Emlak Vergisi

Emlak Vergisi; arazi, arsa, bina veya iş yeri gibi taşınmazlardan alınan sürekliliği olan bir vergi türüdür. Emlak vergisi, arazi ve bina olarak ikili bir ayrıma tabi tutulur. Mükellefler emlak vergisini tek seferde veya iki taksit halinde de ödeyebilir.

Emlak vergisi mükellefi ise, taşınmazın tapusuna sahip olan yani malik olan kişidir. Bu nedenle emlak vergisi dolaysız bir vergi türüdür. Emlak vergisinden bazı kişiler muaf tutulmuştur. Bunlar;

İşsizler
Engelliler
Ev hanımları
Bazı şartlara bağlı olarak emeklilerdir.

Vergi Ceza Avukatı

Vergi ceza hukuku, vergi ödemekle yükümlü kişilerin yani mükelleflerin vergi yükümlülüklerine defter ve belge ibrazı, vergi matrahını doğru beyan etmek, vergilerini zamanında ödemek gibi uymamaları durumunda karşılaşacakları sorunları ve yaptırımları düzenler. Vergi cezalarıyla karşılaşmamak ya da karşılaşıldığında hak arama özgürlüğünü kullanmak konusunda hukuki anlamda donanıma sahip avukatlar vergi ceza avukatıdır.

Vergi ceza avukatının; vergi tarhı, vergi cezası gibi durumlara karşı iptal davası açmak, ihtiyati hacze ve ödeme emrine karşı itirazda bulunmak, vergi hukukuna konu olan tüm davaların baştan sona yürütülmesini sağlamak gibi birçok hukuki hizmet vermektedir. Neticeten herhangi bir hak kaybına uğramamak ve olumlu olabilecek tüm sonuçları elde edebilmek için, tecrübeli bir avukattan yardım almak son derece önemlidir.

Vergi Ceza Davaları

Vergi suçları ve cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir. Vergi suçlarında amaç, yasal düzenlemelere uymayan mükelleflerin cezalandırılması yoluyla ticari hayatı denetim altında tutmak ve devletin vergi kaybının önüne geçebilmektir. Zira devletin en temel kazancı vergi alacağı olduğundan dolayı, bu alan cezai yaptırımlar ile korunmaktadır. Vergi suçları;

 • Vergi ziyaı,
 • Genel usulsüzlük
 • Özel usulsüzlük
 • Vergi kaçakçılığıdır.

Usulsüzlük cezaları ile yasaya aykırı uygulamalar cezalandırılmaktadır. Ancak usulsüzlük devletin vergi kaybına yol açıyorsa vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. Vergi kaçakçılığının tespit edildiği hallerde Vergi Kanunu temelinde kovuşturulmaktadır.

Vergi suçları ve cezaları ile ilgili detaylı bir bilgi edinmek için Kadim Hukuk ve Danışmanlık sitemizde yer alan “Vergi Suçları ve Cezaları” makalemize bakabilirsiniz.

Vergi Hukuku Avukatı Ücretleri

Vergi uyuşmazlığından doğan davaları için alınacak ücretlerin asgari tutarı davanın niteliğine göre değişmektedir. Ankara Barosu 2023 Yılı Tavsiye Edilen Avukatlık Ücret Tarifesinde vergi uyuşmazlığından doğan, Vergi Mahkemelerinde görülen davalar için duruşmasız ise 38.000,00 TL ile duruşmalı ise 45.000,00 TL ücret tavsiye edilmiş olup söz konusu ücret asgari tutar olmayıp tavsiye edilen tutardır. 21.09.2023 tarih ve 32316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre;

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için ……. TL
Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için;
Duruşmasız ise ……. TL
Duruşmalı ise ……. TL

Vergi Hukuku Dava Ücretleri

Vergi konulu dava masrafları her somut olaya göre farklılık göstermektedir. Ancak dava açılışı için yapılacak masraflar genel olarak şu şekildedir:

Harç Türü Harç Masrafı
Başvurma Harcı ……. TL
Vekalet Harcı ……. TL
Gider Avansı ……. TL
Vekalet Pulu ……. TL

Vergi Hukuku Davalarında Avukatın Önemi

Vergilendirme sistemimizin karmaşık olması, ilden ile hatta vergi dairesi ile vergi dairesi arasında bile farklılıkların bulunması nedeniyle karmaşık bir vergi yapılanması mevcuttur. Kanunda vergilere ilişkin işlemler için belirli süreler öngörüldüğünden dolayı da bu sürelerin takip edilmesi oldukça elzemdir. Aksi takdirde sürelerin kaçırılması hak sahibi açısından telafisi olmayan zararlara neden olabilmektedir. Ancak bu işlemler işinde uzmanlaşmış avukatlar aracılığıyla daha kolay bir hale gelmektedir.

Vergi hukuku avukatları sayesinde vergi ödemekle yükümlü kişilerin yani mükelleflerin vergi yükümlülüklerine defter ve belge ibrazı, vergi matrahını doğru beyan etmek, vergilerini zamanında ödemek gibi uymamaları durumunda karşılaşacakları sorunlara karşı hak arama özgürlüğünü kullanmak konusunda hukuki anlamda hizmet verilmektedir. Dolayısıyla vergi hukukuna ilişkin tüm soru ve sorunlarda uzman bir avukata müracaat edilmesi büyük önem arz eder.

Vergi Hukuku Avukatı İletişim ve Adres Bilgileri

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Devlet ve bireyler arasındaki vergi ilişkisi ve bireylerin vergi yükümlülükleri bu alanın konusudur. Devlet ve bireyler arasındaki vergi ilişkisi ve bireylerin vergi yükümlülükleri bu alanın konusudur. Vergi hukuku, kamu hukuku içerisinde yer almakta olup bu konuya ilişkin uyuşmazlıklar idari yargıda görev yapan vergi mahkemelerinde çözülmektedir.