TOPTAN VE PERKANDE ET  VE ET ÜRÜNLÜNLERİ TESLİMİNDE KDV ORANI NEDİR?

       Son dönem yaşanan ekonomik teşvik ve destekler ile tarımsal faaliyetlerde ve hayvancılık sektöründe dönem dönem meydana gelen durgunluğu ve daralmayı bertaraf etmek için ekonomi yönetimi KDV uygulamasında dönemsel olarak indirime gidebilmektedir. Son dönemde mobiyada,beyaz eşyada ve konut satışında indirimin söz konusu olduğunu birlikte müşahede ettik.

    Ayrıca toptan ve perakende et satışı ile alakalı olarak halen ihtilafların ve bazı mükelleflere haksız ve hukuka aykırı vergi ve cezaların tarh edildiğini görmekteyiz. Bu vergi ve cezaların temel çıkış noktası ise tıptan ve perakendede et satışında KDV oranının %1’mi yoksa %8 mi olacağıdır.

    2011/2466 sayılı BKK ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 2 no.lu faslında yer alan mallar 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasına dahil edilmiştir. Buna göre, 28/11/2011 tarihinden itibaren büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının etlerinin toptan teslimi %1, perakende teslimi ise %8 oranında KDV ye tabi tutulacaktır. Buna göre;

Büyükbaş hayvanların etlerinin (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, yağlı, yağsız, kemikli, kemiksiz) tesliminde KDV Oranı toptan satışlarda, teslimlerde %1, perakende satışlarda, teslimlerde %8 olarak uygulanacaktır.

Küçükbaş hayvanların etlerinin (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, yağlı, yağsız, kemikli, kemiksiz) tesliminde KDV Oranı toptan satışlarda, teslimlerde %1, perakende satışlarda, teslimlerde %8 olarak uygulanacaktır.

       Kümes hayvanlarının etlerinin (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kemikli, kemiksiz) tesliminde KDV Oranı toptan satışlarda, teslimlerde %1, perakende satışlarda, teslimlerde %8 olarak uygulanacaktır.

    Perakende Satışın Tanımının nasıl olması gerektiği ise 2007/13033 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır. Bunlar dışındakilere yapılan satışlar ise toptan satış olarak değerlendirilecektir.

    Bahse konu uygulamada haksız ve hukuka aykırı vergi ve cezaya muhatap olan mükellefler emsal olması açısında lehe olabilecek yargı kararını ekleyerek mükelleflerin buna benzer Vergi İncelemeleri ile karşılaşmaları halinde Vergi Avukatları vesilesi ile konuyu yargıya taşımaları lehlerine olacaktır.

Davacının temyiz istemini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 28.12.2012 günlü ve E:2009/9293, K:2012/11046 sayılı kararıyla; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 17.07.2002 gün ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapan 23.12.2003 gün ve 2003/6666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmayan kaymakamlıklar bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ile Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine yapılan teslimlerin perakende teslim niteliğinde olduğu, uygulanacak olan katma değer vergisi oranının da %8 olduğu belirtilmiş ise de, söz konusu canlı hayvan teslimlerinin sosyal riski azaltma projesi çerçevesinde kaymakamlık bünyesindeki sosyal yardımlaşma vakıfları ile tarımsal kalkınmayı sağlamak için kurulan kooperatiflere yapıldığı, ortada bir perakende teslim olmadığı anlaşıldığından yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Murat ALBAYRAK

Vergi UZMANI