VERGİ İNCELEME KAPSAMI GEREKÇELERİ

         Mükellefin Vergi İnceleme kapsamına alınmış olmasının birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerin tamamı veya bir kaçının belirli mükellef grupları üzerinde bulunması inceleme havuzuna mükellefin alınması için yeterli sebeptir. Ancak bu sebeplerin varlığı halinde incelemeyi yapan vergi müfettişinin olayın gerçek mahiyeti noktasında detaylı ve ayrıntılı çalışma yapması gerekmektedir. İncelemenin başladığı anda profesyonel destek almanız ve mali müşaviriniz veya yeminli mali müşaviriniz ya da Vergi uzmanı olan Vergi avukatınız vesilesi ile süreci ve defter ve belgelerinizi sunmanız yararınıza olacaktır. Vergi İnceleme kapsamının temel unsurları ve sebeplerin birkaçı sayılmıştır.

        -İhbar ve şikâyetler,

        -Sahte/muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma

         -Vergi beyannameleri ve bildirimlerdeki risk analiz sonuçlarında çıkan tutarsızlıklar (örneğin, Beyanname, ekleri ve bilanço/gelir tablosu dipnotlarındaki tutarsızlıklar, kasa hesabının şişkinliği, kasa hesabı bakiyesinin yüksekliği, ortaklar cari hesabının yüksekliği, kanunen kabul edilmeyen giderlerin yüksekliği, sürekli ve yüksek miktarlı devreden KDV, sürekli zarar beyanı, KDV beyanname rakamları ile gelir tablosu rakamlarının kıyaslanması sonucu tespit edilen tutarsızlıklar, mali tabloların tutarsızlıklar içermesi, Form Ba-Bs  tutarsızlıklar, banka kredilerinin tapudaki alım satım bedelinden yüksek olması gibi),

        – Sektörel incelemeler,

         -Özellikli konulara yönelik incelemeler (örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, bölünme, devir, birleşme, istisna, indirimler gibi),

        -MÜKELLEFLERİN İNCELEME GEREKTİREN TÜRDEN BEYAN VE TALEPLERİ

       (ÖRNEK; DÜZELTME BEYANI VEYA İADE TALEPLERİ ),

        -MASAK’A YAPILAN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ,

       -BANKA HAREKETLERİ,

        -Yine Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 2019 Yılı Faaliyet Raporunda, yürütülen vergi inceleme kapsamlarının temelde beş ana kaynaktan başlatıldığı belirtilmiştir.

        Bunlar;

        VDK-RAS üzerinden, mükelleflere ait her türlü bilgi kullanılarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde riskli görülen sektörler ve mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler,

        İhbar ve şikâyetlere istinaden yürütülen incelemeler,

       Teftiş, soruşturma, inceleme ve denetimler sırasında yapılan tespitlere istinaden yürütülen incelemeler,

        Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden ; doğrudan veya dolaylı olarak vergisel konuları içeren

inceleme ve denetim raporları , inceleme talepleri,

       Vergi Müfettişleri tarafından riskli olduğu düşünülen sektörlere yönelik düzenlenen Görüş ve Öneri Raporları uyarınca yapılan incelemeler olarak belirlenmiştir.

Murat ALBAYRAK

Vergi UZMANI