Vergi Avukatı, Vergi Avukatları, Vergi Uzmanı, En İyİ Vergi Avukatı, En İyi Vergi Avukatları, Türkiye'nin En İyi Vergi Avukatı, Vergi Uyuşmazlıklarında Danışmanlık, Vergi İncelemelerinde Danışmanlık, Vergi İhtilaflarında Danışmanlık, Konkordato Danışmanlığı

Vergi Hukuku Nedir?

Dünya ülkeleri; kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için para ve mallara ihtiyaç duyar. Mali Hukuk bu kaynakların nasıl elde edileceği ve yasal süreci ifade eder. Mali Hukuku iki alt hukuk alanı içermektedir.

Bunlar; Gelir Hukuku ve Gider Hukuku olmaktadır. Bu alanda verginin yanı sıra; resim, harç ve şerefiye gibi devletin vatandaştan elde ettiği tüm gelirleri içermektedir.

Bunun yanı sıra vergilere ilişkin tüm kuralları da kapsamaktadır. Vergi Hukuku; devlet ve vergi mükellefleri arasındaki vergi ilişkisinden doğan hak ve ödevleri ele alır. Bu kapsamında ele alınan konulardan bazıları:

 • Vergi yasalarının uygulanması
 • Devletin vergilendirme yetki alanları
 • Vatandaşların vergi ödevleri
 • Vergilendirme işlemleri

Tahakkuk ve tahsil

Vergi borcunun ödenmesi, zamanaşımı meydana gelmesi, takas ya da terkis gibi faktörler vergi borcunu sona erdirir. Vergi alanında uyuşmazlıklar ve çözüm yollarının tamamı da bu alanda değerlendirilmektedir.

Vergi Hukuku Kapsamı Nelerdir?

Devlet; vatandaşlarına ve kamu tüzel kişilere kamu hizmetleri sunabilmek için vatandaştan gelen vergileri kullanılır. Kamu hizmetlerinde giderlerin karşılanması için kullanılan gelirler vergiler dışında; harçlardan, şerefiyelerden, vergi cezalarından ve paradan da elde edilebilir.

Vergi Hukuku konusu ise; kişiler ve devlet arasındaki vergi ilişkisi olmaktadır. Vergi Hukuku; kişiler ve devlet arasında vergi ilişkisi sebebiyle meydana gelen vergi ödevlerinin niteliği, tahsili ve hakları düzenlemektedir.

Verginin özellikleri ise:
Vergi, devletin egemenlik gücünü oluşturur.
Vergi, parasal bir edinim olarak devlete gider.
Vergiler karşılıksızdır.

Kamu harcamalarını karşılamak için tahsil edilir.

Vergilere ilişkin meydana gelen usulsüzlükler, anlaşmazlıklar ya da çekişmelerin tamamı bu alana girmektedir. Vergi davaları yalnızca bu alanda deneyimli, uzmanlaşmış ve başarılı avukatlar tarafından kontrol edilmelidir.

Bu disiplin, oldukça geniş alt hukuk dalları olan ve geniş kapsamlı bir alan olduğu için hukuk büroları ile çalışmak ve dava sürecini profesyonel bir avukat eşliğinde kontrol etmek en sağlıklısı olacaktır.

Vergi Hukuku, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kamu harcamalarını karşılamak amacıyla kamu gücüne dayanarak kişilerden veya kurumlardan aldıkları vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini vb. konu alan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında uzmanlaşmış, mevzuatı ve ilgili kanunların yürütülmesi konusunda bilgi sahibi olan avukatlar ise halk arasında vergi avukatı olarak anılmaktadır. Vergi hukukunda uzman olan avukatlar vasıtası ile hukuki uyuşmazlıklarınıza en uygun çözümleri bulabilirsiniz.

Vergi Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmektedir. Bu tür konuların çözümü ise tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uzlaşma ya da yargı sürecindeki işlemlerin, konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi mükellefler açısından ilave bir vergi yükü doğmaması için önem taşımaktadır. Yine mükelleflerin bir vergi cezası ile karşı karşıya kalmamalarının önüne geçecektir. Vergi uyuşmazlıkları konusunun çözümünde vergi hukuku konusunda uzman vergi avukatı ile çalışmak önem arz etmektedir.

Bu çerçevede uzman bir vergi avukatı, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin gerekli adımları atar. Vergi Hukukuna ait mevzuatta öngörülen idari çözüm yolları (uzlaşma, cezalarda indirim, pişmanlık gibi) ile gerektiğinde yargı yoluna başvurma aşamalarında danışmanlık hizmeti verebilir. Dolayısıyla hukuki uyuşmazlıklarınızda konusunda uzman bir vergi avukatı ile çalışmanız her zaman lehinize olacaktır.

Vergi Hukukuna İlişkin Verdiğimiz Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?

Avukatlık büromuz bünyesinde görev yapan uzman danışmanlar ve vergi avukatı ile vergi uyuşmazlıklarına ilişkin aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Vergi dava dilekçelerinin ve savunmaya cevap dilekçelerinin hazırlanması,
Uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması,
Uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirilmesi,
Vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, düzeltme ve şikâyet gibi idari başvuruların hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanması,
Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi,

Danışmanlığını Yaptığımız Vergi Dava Türleri Nelerdir?

Yine vergi hukuku avukatı olarak aşağıda sayılan vergi dava türleri konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Her türlü vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
 • Ödeme emrinin iptali davaları,
 • Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,
 • Özel esaslara (Kod’a) alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları,
 • Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ile geçici vergiye ilişkin iptal davaları,
 • Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları,
 • Araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları,
 • İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları,
 • Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları olarak listelenmektedir.