”VERGİ AVUKATI“

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Gelir İdaresine bağlı denetim ve koordinasyon birimleri devletin en önemli gelir kaynağı olan vergilerin tarh tahakkuk ve tebliği ve de tahsili noktasında sürekli geliştirilen denetim yöntemleri ve inceleme usulleri ile mükelleflerin vergiden kaçınmasını ve de yasal olmayan yollardan vergi kaçırmalarını engellemek için teknolojik ve beşeri imkânlarla yoğun ve yaygın denetim yapmaktadırlar.

Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan farklı denetim yöntemleri ile risk analiz merkezinde oluşturulan mükellef grupları ve sektörel inceleme kaynakları inceleme havuzlarına atılmakta ve devamında etkin denetim ekipleri ile incelemeler yapılmaktadır.

Ancak özellikle mükelleflerin vergisel konularda;

  • Mevzuata tam hakim olamayışı,
  • Kanunun lafzı ve ruhunun tam olarak anlatmak istediği,
  • Mükellefin lehine olan temel unsurları değerlendiremeyişleri,

nedenleriyle bazen yüksek tutarlı vergi ve cezalar ile karşılaşabilmektedirler.

Vergi incelemesinin;

Nasıl yapılacağı,

Ne zaman yapılacağı,

Hangi koşullarda yapılacağı,

vergi usul kanunu ve ilgili yönetmelikler yoruma yer bırakılmayacak şekilde kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Ancak ilgili denetim elemanı inceleme esnasında bazen somut veri bilgi ve belgelerden uzak tespitler yapabilmektedir. Bununla birlikte inceleme elemanı bazen kişisel kanaate dayalı değerlendirmeler de yapabilmektedir. Bu inceleme, zamanında mükellef tarafından itiraz edilip düzeltilmemektedir. Ayrıca vergi mahkemesi boyutunda vergi dava dilekçesi iyi analiz edilmeden oluşturulmuş olunabilir.Bu durumda mükellefler haklı olduğu halde yüksek tutarlı vergi ve cezalara maruz kalmaktadırlar. İşte tamda bu noktada profesyonel vergi uzmanı, vergi danışmanı ve de vergi avukatı diye nitelendirebileceğimiz savunma makamı devreye girmektedir.

Vergi mahkemesinde dava açmak için;

verginin tarh edilmesi,

cezanın kesilmesi,

tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmesi

tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemesi

ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmesi lazımdır.

Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.

Kimdir Vergi Avukatı ;

Vergi Uzmanı; Vergi avukatı vergi mevzuatına hakim alanında yıllarca inceleme ve denetim yapmış. Hatta daha önce maliye bakanlığı bünyesinde Müfettiş, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü, Vergi Denetmeni veya Vergi Müfettişi olarak çalışmış kişilerin mükelleflerinin istemeleri halinde Vergi İncelemesi sırasında alacakları vekaletnameler ile mükellefin hakkını savunan hukuki bilgi ve değerlendirmeye sahip kişilere Hukuk Fakültesi mezunu ve Avukatlık şartlarını taşıyan kişilerdir.

Hukuk Fakültesi mezunu olan kişilerin Avukatlık stajı sonrasında mesleğe başlamaları ile vergi ihtilaflarında uzmanlaşmaları uzun zaman almaktadır. İşte bu noktada alanında uzman vergi uzmanları vesilesi ile hazırladıkları dava dosyalarında başarıya ulaşmaları daha kolay ve etkili olmaktadır.

Vergi Avukatı ifadesi aslında yasal olarak mevzuatımızda ve Avukatlık kanununda ifade edilmemektedir. Ancak vergi yargısında uzman olan kişilerin branşlaşmaları ve iddia makamı olan Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan inceleme raporlarının ve devamında hazırlanan vergi ve ceza ihbarnamelerinin alanında profesyonelleşmiş avukatlar eliyle takibi mükellefin lehine sonuçlar doğuracaktır.