VUK 359 KAPSAMINDA VERGİ SUÇLARI VE MESLEK MENSUBU OLARAK SUÇA İŞTİRAK KAPSAMINDA SMMM’LERİN DURUMU

     Vergi Usul Kanunu 359. Madde Kapsamında Defter ve Belgeleri İnceleme elemanına ibraz etme yükümlülüğü Mükellefe yüklenmiş ve Defter ve Belgelerin süresinde ibraz edilmemesi halinde Mükellefin Mali Müşavirine VUK 359 Kapsamında sorumluluk yüklenemeyeceği kanunun lafzı ve ruhundan anlaşılmaktadır.Ancak Smmm olan meslek mensubunun mükellefe ait olan defter ve belgeleri mutlaka tutanak karşılığı teslim etmesi ileri safhada doğacak olan muhtemel ihtilaflardan arındıracaktır.

    Asliye Ceza ve Savcılık boyutunda olan mükellef ve meslek mensuplarının; Sahte fatura düzenleme eyleminin sanık tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi amacıyla, bahsedilen faturalar ile sanığın şirkette yetkili olduğu dönemde düzenlenen başkaca fatura asıllarının bulunduğu yerlerden yine bu dönemlere ait beyannamelerin temini ile üzerinde imza incelemesi yaptırılıp, faturaları kullananlar hakkında düzenlenen vergi suçu raporları ve eklerinin onaylı örneklerinin istenmesi, sahte fatura kullanmak suçu yönünden açılmış dava bulunup bulunmadığı araştırılarak bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosyaya intikali, suça konu faturaları hangi tarihte, kimden ve hangi ilişkiye dayanılarak aldıkları hususunda ilgili kişi ve şirket yöneticilerinin dinlenmesi, ödeme belgeleri araştırılarak temini halinde şirketlerin defter ve belgeleri üzerinde karşılaştırılmalı inceleme yaptırılması suretiyle toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirilerek sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hukuka aykırı olup takipsizlik veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi gerekmektedir.

    Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan bir meslek mensubunun aynı anda birden fazla mükellefinin Vergi İncelemesine alınmış olması ve aralarında ticari mal alışverişinin olmuş olması nedeniyle Risk analiz merkezi tarafından hepsinin eş zamanlı olarak incelemelerinin devam ediyor olması ve SMMM ile aralarında muhasebe hizmeti haricinde doğrudan ve dolaylı menfaat ilişkisi ve suça iştirak ettiğine dair somut veriler elde edilmeden Disiplin raporu yazılması ve Vergi Dairelerince müteselsilen sorumlu tutulmaları mevcut meslek kanunu ile BAĞDAŞMAMAKTADIR.

    Özetle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Sahte Belge Düzenleme ve Bilerek Sahte Belge Kullanma kapsamında Müştereken ve Müteselsilen sorumlu tutulabilmesi için İddia makamının mutlaka;     

 -SMMM ile mükellef arasında(Komisyon geliri anlamında) Maddi Menfaat ilişkisini,

-SMMM’nin Fatura ve belgeler üzerindeki Kriminal incelemesini, 

Yaptırmak zorundadır. Aksi halde eksik incelme yapılmış olur.Hukuken yok hükmünde olan işleme karşı mutlaka dava açılmalı ve devamında maddi ve manevi talepli tazminat yoluna gidilmelidir.


Murat ALBAYRAK

 Vergi UZMANI