Vergi Nedir?

Vergi, kamu idaresinin kamu giderlerinin finansmanını karşılamak üzere gerçek ya da tüzel kişilerden zorunlu olarak ve herhangi bir karşılık göstermeksizin topladığı parasal değerlerin toplamı şeklinde tanımlanabilir.

Vergilendirme sisteminin temel noktası esasında bir borç – alacak ilişkisidir. Vergi alacaklısı kamu idaresi veya kamu idaresinden vergilendirme yetkisi verilmiş kamu tüzel kişisini; Vergi borçlusu ise, kendisine vergi borcu yüklenmiş ve bu borcu mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi mecburi tutulan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Kamu idaresinin kamu gücüyle, piyasada yer alan gerçek veya tüzel kişilerin de ekonomik faaliyetin ana kaynaklarından olması nedeniyle vergide taraf olarak yer alması verginin ne kadar önemli ve hassas olduğunu göstermektedir. Gebze Vergi Avukatı ve Gebze Vergi Avukatlarına na Gebze Vergi Avukatına Uzman Mütaalası için bizi arayın.

Gebze Vergi Avukatı Kimdir? Gebze Vergi Avukatı Ne Yapar?

Mali ekonomi sınırlarını genişletmesi ile birlikte vergilendirme süreci, vergilendirme yetkisi, vergi mükellefiyeti, verginin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsili, vergilendirme neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların çözüm yolları mali sistemin en karmaşık, uyumunun en zor olduğu bir sistem olarak varlığını devam ettirmektedir.

Ülkemizde uygulanan Vergi Mevzuatı anlaşılması zor, karmaşık ve uygulama kapsamı oldukça geniştir. Öyle ki, bazı durumlarda tek bir mali işlem için tek bir kanunda hüküm bulmak imkânsız hale gelmektedir. Yapılacak işlemin kanuna, kanunla ilgili tebliğe, diğer kanunlardaki hükümlerine uygun olması istenilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre ülkemizde doğrudan vergi ile ilgili uygulamada bulunan 35 tane kanun bunun yanında 200’ün üzerinde vergi ile doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan düzenleme bulunmaktadır.

Vergi mevzuatının çok fazla olması ve karmaşık olması gerçek veya tüzel kişilerin vergisel yükümlülüklerinde belirsizlik ortaya çıkararak mevzuata uygun bir şekilde işlem yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bazı durumlarda da vergi mükellefleri haksız yere gereğinden fazla vergi ödemelerine neden olabilmektedir. Öyle ki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sitesinde yer alan 2020 faaliyet raporuna göre 76.958 dava ve icra dosyasından 23.478 dava ve icra dosyası yani %30 un üzerindeki kısmı mükellef lehine sonuçlanmıştır.

Bu noktada vergi mevzuatına uygun olmayan veya uygun olmadığı düşünülen eylemlerin mükellef tarafından geçerli bir hukuki nedene dayanarak yargı yoluna başvurulması ve bu başvuru sırasında hukuki altyapıyı sağlayıp, kusursuz vergi hukuku ve vergisel muhasebe bilgisine sahip bir Gebze Vergi Avukatı yardımıyla, ortaya çıkan hukuksuzluğun vergi mükelleflerinin lehine olacak şekilde çözüme kavuşturulmasına, gerek idari aşamada gerekse mahkeme aşamasında bütün teknik detay, belge ve bilgilerle müvekkilin yaşayabileceği haksızlığı hukuki yollarla çözen uzman kişiye “Gebze Vergi Avukatı” denilmektedir.

Gebze Vergi Avukatı, mükelleflerinin vergi incelemesine hazırlık aşamasında, vergi incelemesi sırasında ve vergi incelemesinin bitiminde hukuki prosedürlerinin tam olarak işletilmesini, mükelleflerin pişmanlık müessesesi, uzlaşma, dava açma ve savunma gibi yasal haklarını kullanabilmesini sağlayan alanında uzman kişidir. Gebze Vergi Avukatı ve Gebze Vergi Avukatı na Uzman Mütaalası için bizi arayın.

Vergi Dava Türleri Nelerdir

Hak arama yolları Anayasanın 36. Maddesinde kişilerin yargı organlarına davacı veya davalı olarak haklarını savunabilmek için başvurabilmesi ve yargı organları önünde adil ve hakkaniyete uygun bir yargılanma hakkına kavuşması olarak tanımlanmaktadır. Hak arama hürriyeti hukuk devletinin olmazsa olmaz en temel ilkesidir ve hiçbir otorite bu hakkın kullanılmasını engelleyemez.

Vergi mahkemelerinde açılacak davalarda ikiye ayrılmaktadır; İptal Davaları ve Tam Yargı Davaları. İptal Davaları idari işlemlerin yetki, şekil, sebep konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptal edilmeleri için menfaati ihlal edilenler tarafından açılan davadır. Diğer dava türü olan tam yargı dava türü ise idarenin işlem ve dolayı kişisel hakları doğrudan etkilenenler tarafından açılan dava türüdür.

Vergi Mahkemelerine Dava Açma Süresi

İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesinde Vergi mahkemelerinde dava açma süresi özel kanunlarda ayrı süreler belirtilmediği hallerde 30 gün olarak belirtilmiştir. Söz konusu sürede hak düşürücü süredir. Yani mükellef idarenin işlem ve eylemine karşı süresi içerisinde dava açmadığı takdirde bu hakkını kaybetmiş sayılmaktadır.

Süresi içerisinde dava açılmayan hallerde vergi mahkemesi ilk inceleme aşamasında davanın süre aşımı yönünden reddine karar vermekte ve işin esasına girmemektedir. Dolayısıyla süresinde açılmayan davalarda vergi mükelleflerinin zaman kaybı, yargılama giderine katlanması ve ciddi bir hak kaybına uğraması söz konusu olmaktadır.

Vergi / Ceza ihbarnamesine karşı ve ihtirazı kayıtla verilen beyannamelere karşı dava açma süresi kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı için yine 30 günlük süreye tabidir. 30 günlük dava açma süresinin başlaması ise vergi/ceza ihbarnamelerine karşı açılacak davalarda ihbarnamenin tebliğ edilmesinden itibaren başlamaktadır. İhtirazı kayıtla verilen beyannamelerde dava açma süresi ise tahakkuk fişinin kesildiği günden itibaren başlamaktadır.

Bu bakımdan vergi mükellefleri tarafından dava açma süresinin takip etmesi ve olumsuzlukla karşılaşmaması için vergi alanında uzman bir avukattan hukuki destek almaları ve süresi içerisinde yetkili vergi mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Dava açma konuları ve dava açma süreleri hakkında daha teknik bilgiyi uzman avukatlarımıza danışarak bilgi alabilirsiniz.

Vergitay olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Vergitay olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

İdare ve Vergi Hukuku Avukatı Neden Gereklidir?

Kamu idaresi tarafından, gerçek veya tüzel kişilerin idari veya vergi mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle vergi suçu işlediğini düşünen idarenin öngördüğü bu işlemlerine karşı konuyla ilgili uzman bir kişi aracılığıyla hakkındaki isnatları detaylı öğrenerek işlemin ilk öncelikle ana kaynağında tamamen çözüme kavuşturulması, çözüme kavuşturulamıyorsa kanundan kaynaklanan uzlaşma, dava açma ve savunma hakkı gibi haklarını kullanabilmesi, vergi idaresi tarafından gerçek veya tüzel kişi hakkında yapılan tarhiyatın yapılma nedeni ile hesaplamaların nasıl yapıldığı, gerçek veya tüzel kişiler hakkında tesis edilen işlemi hükümsüz kılabilecek nitelikte hataları tespit ederek yasal haklarını en iyi şekilde savunulması gibi teknik konuların çözüme kavuşturulması vergi ve idare avukatlarını ortaya çıkarmıştır.

Türkiye vergilendirme sisteminde, sistemin karmaşık, ilden ile hatta vergi dairesi ile vergi dairesi arasında bile farklılıkların bulunması yargılamalar sonucundan birbirinden farklı sonuçların çıkması yani kısaca içtihat birliğinin bulunmaması Vergi Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda avukat ile takibi önemli kılmaktadır.

Vergi Hukuku’nda avukat ile takip yapılmaması halinde mükelleflere ekstra cezalar çıkabilmektedir. Aynı zamanda vergilendirme sürecinin ve sürece hazırlığın da uzman Gebze Vergi Avukatı ile beraber düzenlenmemesi de mükellefler için ekstra yükümlülüklerin doğmasına neden olabilmektedir. Gebze Vergi Avukatı ve Gebze Vergi Avukatı na Uzman Mütaalası için bizi arayın.

Vergi Hukuku’nun Tanımı ve Kapsamı

Vergi Hukuku’nun tanımı ve kapsamı ile ilgili açıklamalara geçmeden önce bazı kavramların açıklanması konunun anlaşılması noktasında önem arz etmektedir. Vergi Hukuku ile ilgili önemli tanım ve kavramlar şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • Mali Hukuk: Kamu gelirlerini, bütçeyi ve kamu adına yapılan harcamaları kapsayan bilim dalına verilen isimdir.
 • Vergi Hukuku: Verginin doğumu, niteliği ve ortadan kalkmasına ilişkin konuları inceleyen maddi ve şekli hukukun tamamına verilen isimdir.
 • Kamu Gelirleri: Devletin kamu hizmetinin sürdürülmesi için gerekli olan giderlerin çeşitli yollar ile elde edilmesini sağlayan gelirlerin tamamına verilen genel isimdir.
 • Vergi: Vergilendirme yetkisine sahip kişi ya da kurumlar ile devletin kamu hizmeti giderlerini karşılamak için kişilerin mali gücüne uygun olarak talep ettiği maddi yükümlülüklere verilen isimdir. Vergi kanunilik, karşılıksız ve cebri ilkeleri gibi özellikleri mevcuttur. Buna göre vergilendirme ancak kanunda var ise talep edilebilmekte, alınan vergi için devlet bir karşılık vermemekte ve devlet vergilerini talep ederken zor kullanma yetkisine sahip olmaktadır.
 • E-vergi levhası: E-vergi levhası vergi tarhına göre Maliye Bakanlığı tarafından mükelleflere sunulan hizmetlerden bir tanesidir. Buna göre mükellef ya da ilgisi olan kimse internet üzerinden e-vergi levhası sorgulama hizmetini kullanarak vergi dairesine gitmek zorunda kalmaz.
 • Vergi Hukuku kamu hukukunun alt dallarından bir tanesidir ve 1982 Anayasa’sının “Siyasi hak ve ödevler” bölümünde düzenlenmiştir.
 • Vergilendirme yapılırken idare işlem yaptığından dolayı idari yargı alanına tâbidir. Vergi Usul Kanunu’nda istisnai olarak ceza yaptırımı düzenlenmemişse Türk Ceza Kanunu maddeleri geçerli olmaktadır.

Vergi Kanunu Nasıl Yorumlanır?

Vergi Kanunu’nun yorum şekli Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu madde 3/1’e göre “Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlatışı göz önünde tutularak uygulanır.” Buna göre Vergi Usul Kanunu yorumlanırken:

 • Kanunda kullanılan dile,
 • Kanunun düzenlendiği dönemin şartlarına (Tarihsel Yorum)
 • Kanun koyucunun hangi amaçla kanun maddesini düzenlediğine (Amaçsal – Gai Yorum)
 • Kanun maddesinin diğer kanun maddeleri ile ilişkisi ve yerine (Sistematik Yorum) adımları izlenerek yorumlanmaktadır.
 • Vergi hukuku avukatı olarak vergilendirme süreci ve süreç sonunda ortaya çıkan her türlü hukuki sorunun çözümü noktasında hukuki destek sunuyoruz.

Vergi Davası Türleri

Vergi dava türleri vergilendirmede çıkan ve çözülemeyen hukuki uyuşmazlıkların yargılama yolu ile çözüme kavuşturulması halinde gündeme gelen davalardır. Vergi dava türleri tam yargı ve iptal davası olarak ifade edilse de uygulamadaki davalar ve Gebze Vergi Avukatı hukuki danışmanlık kapsamı şu şekilde listelenebilmektedir:

 • Vergi ya da ceza ihbarnamelerin iptali davaları,
 • İdare tarafından alınan ödeme esaslara alma ya da özel esaslardan genel esaslara geçme taleplerinin ret edilmesi halinde iptal davası,
 • İhtirazı kayıt ile verilen beyannamelerde ihtirazların dikkate alınmaması ile tahakkuk edilen vergi ve cezaların iptali davası,
 • Defter ve belgelerin üzerinde tarhiyat yapılmasına ilişkin iptal davaları.
 • Tam yargı ve iptal davalarının hazırlık sürecinin hazırlanması,
 • Vergi cezaları ve tarhına ilişkin olarak iptal davası açmak,
 • Vergilendirme, hesap hataları gibi hataların düzeltilmesi için hukuki süreci takip etmek.
 • Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Başvurusu
 • Vergi Mahkemesinin kararlarına karşı temyiz başvurusu şartların sağlanması halinde mümkündür. Vergi Hukuku’nda aslında sadece iptal davası ve tam yargı davası olmak üzere iki tane dava türü vardır. Bu dava türlerinden biri olan iptal davası düzenleyici işlemlere karşı açılıyorsa Temyiz yolu açıktır. Ancak tam yargı davaları ile idari işlemler hakkında açılan davalarda durum farklıdır. Buna göre bu davaların temyiz edilebilmesi için dava konusu edilen şeyin değeri 100.000,00 Türk Lirası’nın üstünde olmalıdır.

Vergi Türleri

Vergi türleri, servet üzerinden alınan vergi türleri, gelir üzerinden alınan vergiler ve mal ve hizmetlerden alınan vergiler olmak üzere 3 ana başlık altında toplanabilmektedir. Gelir vergisi üzerinden alınan vergiler şu şekildedir:

 • Gelir Vergisi.
 • Kurumlar Vergisi.

Servet üzerinden alınan vergiler:

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),
 • Veraset ve İntikal Vergisi,
 • Emlak Vergisi,

Mal ve Hizmetlerden alınan vergiler:

 • Katma Değer Vergisi (KDV),
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
 • Gümrük Vergisi,
 • Şans oyunları vergisi,
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Vergi Hukuku Avukatı Ücreti

Vergi Hukuku avukatı önüne gelen ve kendisinden talep edilen işlemlere göre ücret belirlemekle beraber genellikle Avukatlık Ücreti Asgari Ücret Tarifesine uygun bir ücret belirlemektedir. Buna göre avukat, Vergi Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için müvekkilden en az 13.750,00 Türk lirası ve dava değerinin %15’ini almak zorundadır.

Vergi Ziyaı Cezası için Gebze Vergi Avukatı

Vergi ziyaı cezası, mükellefin vergi ziyaına yol açmış olması halinde uygulanacak cezadır. Vergi ziyaı suçunu gerçekleştiren kişi ya da kişiler ziyaına neden oldukları tutarın bir katına kadar ceza ödemek zorundadırlar. Gebze Vergi Avukatı ve Gebze Vergi Avukatı na Uzman Mütaalası için bizi arayın.

Vergi Davaların Temyizi için Gebze Vergi Avukatı

Vergi davalarının temyiz edilmesi halinde dosya Danıştay’a gönderilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki Danıştay bazı idari davalarda 1.derece mahkemesidir.

Gebze Vergi Avukatı

Gebze Vergi Avukatı arıyorum diyorsanız bizden profesyonel hukuki destek alabilirsiniz.

Önemle belirtmek gerekir ki vergi hukuku avukatı vergi hukuku alanında uzmanlaşmış ve deneyim sahibi olması gerekmektedir.

Gebze Vergi Avukatı, Gebze En İyi Vergi Avukatı, Vergi Avukatı Gebze, Gebze Vergi Ceza Avukatı, Gebze Vergi Hukuku Avukatı, Türkiye’nin En İyi Vergi Avukatı Kim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir